دانلود رایگان


ایان نامه عمران تاثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح - دانلود رایگاندانلود رایگان «تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح»ظرفیتبرشی پیش بینی شده از تیرهای بتن مسلح موجود یک موضوع مهمی است که لازم است بهتفصیل بیشتری ذکر

دانلود رایگان

«تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح»

ظرفیتبرشی پیش بینی شده از تیرهای بتن مسلح موجود یک موضوع مهمی است که لازم است بهتفصیل بیشتری ذکر شود. توجه در خصوص اینکه آیا کد ارزیابی پل جاری برای انگلستانخیلی محافظه کارانه است هنگامی که مقاومت برش تیرهای بتن موجود ارزیابی می گردد کهحاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از فولاد می باشد در طی ارزیابی نا دیده گرفته می شود.این مقاله به تاثیرات سودمند چنین فولاد تراکمی ای بر روی استحکام برش تیرهای بتنمسلح توجه دارد. نتایج بررسی آزمایشگاهی با پیش بینی های کد جاری برای استحکام برشتیرهایی مقایسه می شوند که فرض می شوند صرفاً حاوی فولاد کشش می باشد. فشردگی هایبعدی با یک راه حل پلاستیسیته حدّ بالایی انجام می شوند که قادر است تمام تقویتفولاد را در یک تیر بتن در نظر بگیرد. دلایل متعددی وجود دارند که چرا پل ها مخازنپنهان استحکام را، نشان می دهند و عمل غشاء فشاری احتمالاً از همه مهمتر است. بااین حال، دلایلی از قبیل حضور فولاد فشاری به استحکام پنهان کمک می کند طوری کهتحقیق از این نوع، برای ارزیابی درست و انجام پیش بینی های استحکام لازم است. ونشان داده می شود که حضور فولاد با فشردگی زیاد دارای تأثیر چشمگیری بر روی ظرفیتتیرهای پل بتن مسلح است که دارای تقویت نهایی برش می باشد.

نمادها(نمادگذاری):

Abs مساحت فولاد تحتانی در تیر d عمق مؤثر تیر

Atsمساحت فولاد فوقانی در تیر a طول دهانه برش

D نرخ پراکندگی یا پراکنش انرژی درواحد حجم

bs d فاصله از نقطه دوران تا فولادکف(تحتانی)

ts d فاصله از نقطه دوران تا فولادسر(فوقانی)

ED نرخ پراکنش انرژی کل در سیستم

EDc پراکنشانرژی ناشی از بتن (صرفاً)

EDci پراکنش انرژی ناشی از بتن در هرنقطه در امتداد خط ناپیوستگی

EDs پراکنش انرژی ناشی از فولاد(صرفاً)

fc استحکام فشاری مؤثر بتن ( ( fc=yfcu fcn استحکام مکعب فشاری بتن

ft استحکام کشش بتن

fy استحکام تسلیم فولاد

Pهر بار بکار رفته (N )

aزاویه بین جهت Si و خط ناپیوستگی

Sبردار جابجایی نسبی در عرض یک خط ناپیوستگی

Siبردار جابجایی نسبی در هر نقطه در امتداد یک خط از ناپیوستگی

IPفاصله از خط دوران تا بار نقطه اول(mm)

Lstirrapطول دهانه برش که بر روی آن رکاب ها(Stirrups) بطور مؤثر لنگر می شوند.

nتعداد رکاب هایی که ناپیوستگی مفروض را قطع می کند

Uجابجایی افقی نمادی از بخش صلب

WDکار خارجی کل انجام شده بر روی سیستم

Xعمق تا محور خنثی بصورت یک تناسب از d

aزاویهبین S و خط ناپیوستگی

¦دوران بفش صلب

Æزاویه داخلی اصطحکاک برای بتن

Vضریب تأثیر برای بتن

PS درصد فولاد طولی در تیر

Psv درصد فولاد رکاب (Stirrup)در تیر
دانشجویی


عمران


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه 5 بازی اندروید - سری1

کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ

تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران

کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ

پروژه گچ، انواع گچ، اندودهای گچ و ... ***

تکنیک های کسب درآمد از اینترنت

محلول سازی

ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك