دانلود رایگان


پایان نامه بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(M.Sc)موضوعبررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنویفهرست مطالبعنوان

دانلود رایگان پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی(M.Sc)


موضوع
بررسی استعاره و كنایه در دفترهای اول، دوم و سوم مثنوی
فهرست مطالب


عنوان


مقدمه............................................................................................................
بخش نخست...................................................................................................
چکیده..............................................................................................................
انگیزه و هدف..................................................................................................
روش پژوهش..................................................................................................
بخش دوم.......................................................................................................
پیشینة تحقیق....................................................................................................
بخش سوم........................................................................................................
فصل اول
دیدگاه مكتب‌های ادبی نسبت به استعاره.......................................................
گفتار نخست: دیدگاه كلاسیك.......................................................................
ارسطو...............................................................................................................
سیسرون، هوراس،‌لونگینوس...........................................................................
كوئینتیلیانوس...................................................................................................
ریتوریكا ادهرنیوم............................................................................................
گفتار دوم: دیدگاههای قرون شانزدهم، هفدهم و هیجدهم.............................
سده‌های میانه..........................................................................................
جان دان و پرگار....................................................................................
راموس.................................................................................................
گفتار سوم: دیدگاه رمانتیك......................................................................
وردزورث..............................................................................................
كولریج..................................................................................................
آی- ای- ریچادز...................................................................................


فهرست مطالب


عنوان


كریستین بروك رز ...........................................................................................
گفتار چهارم: نتیجه......................................................................................
فصل دوم
گفتار نخست: استعاره در ادبیات فارسی...........................................................
قرینه .........................................................................................................
قرینه لفظی..................................................................................................
قرینة صارفه معنوی........................................................................................
تعویض اصطلاحات.......................................................................................
گونه‌های استعاره............................................................................................
استعاره مصرحه.............................................................................................
استعاره مصرحه مجرده....................................................................... ...........
استعاره مصرحه مرشحه...........................................................................
استعاره مصرحه مطلقه...........................................................................
استعاره مكنیه یا بالكنایه..................................................................................
قرینه صارفه در استعاره كنایی........................................................................
استعاره اصلی................................................................................................
استعاره تبعی.................................................................................................
استعارة تخییلیه..............................................................................................
فورگراندیك یا برجسته‌سازی.........................................................................
پرسونیفیكاسیون (تشخیص).............................................................................
استعاره از حیث جامع.....................................................................................
وفاقیه و عنادیه..............................................................................................
استعاره قریب و بعید......................................................................................
استعاره تمثیلیه و مركب.................................................................................
فهرست مطالب


عنوان


فرق استعاره مركب باكنایه.............................................................................
استعاره گونه................................................................................................
سمبل.........................................................................................................
تفسیر سمبل...............................................................................................
تمثیل........................................................................................................
فابل..........................................................................................................
اگزمپلوم....................................................................................................
میت.........................................................................................................
آركی تایپ...............................................................................................
لطیفه و طنز..............................................................................................
فصل سوم:
كنایه.......................................................................................
كنایه از موصوف.......................................................................................
كنایه از صفت..........................................................................................
كنایه از نسبت..........................................................................................
كنایه مفرد و مركب..................................................................................
كنایه قریب و كنایه بعید............................................................................
انواع كنایه به لحاظ وضوح و خفا..............................................................
تلویح..........................................................................................
ایماء............................................................................................
رمز..............................................................................................
بخش چهارم
فصل اول: استعاره‌ها و كنایه‌های دفتر اول.....................................................
فصل دوم: استعاره‌‌ها و كنایه های دفتر دوم..................................................
فصل سوم: استعاره‌ها و كنایه های دفتر سوم.................................................


فهرست مطالب


عنوان


بخش پنجم
نتیجه‌گیری و تحلیل آماری........................................................................
فهرست نمودارها
نمودار 1.................................................................................................
نمودار 2................................................................................................
نمودار 3................................................................................................
نمودار 4.................................................................................................
نمودار 5...............................................................................................
پایان نامه پایان نامه ادبیات پایان نامه زبان فارسی پروژه اذبیات و زبان فارسی تحقیق ادبیات مقاله ادبیات بررسی استعاره بررسی مثنوی


بررسی استعاره


پایان نامه ادبیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


داستان یک زن چینی

اجرای Piping در پروژه های صنعتی

پکیج شماره های تلگرام(یک میلیون ودویست هزارشماره)

تلگرام

تحقیق جامع هخامنشیان

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

شبکه های کامپیوتری

کاتالوگ جبرا