دانلود رایگان


گزارش تخصصی بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه - دانلود رایگاندانلود رایگان معرفی: گزارشتخصصی آموزگار ششم : بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش هایخلاقانه - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات سی و دو صفحه

دانلود رایگان

معرفی:


گزارشتخصصی آموزگار ششم : بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش هایخلاقانه - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات سی و دو صفحه


فهرستمطالب در زیر آمده است :فهرستمطالب


چکیده:


کلیدواژه :


مقدمه


اهدافگزارش


هدفاختصاصی


اهدافجزئی


ارزیابیاز وضع موجود


جمعآوری اطلاعات


نظرسنجی از اولیا


مصاحبهبا دانش آموزان


مشاهدهی رفتار دانش آموزان


بررسینمودار درسی دانش آموزان : ( معدل هر درس )


بررسیروش‌های تدریس وفعالیت‌های یاددهی–یادگیری:


گردآورياطلاعات كتابخانه اي


تعاریف:


آموزشبرای یادگیری اکتشافی :


هدفها و ویژگی های روش آموزش برای یادگیری اکتشافی


آموزشبه کمک یادگیری مشارکتی :


یادگیریمبتنی بر مسأله چیست ؟


چه راهبردهاییباید برای حل مسئله تدریس شود :


پیشینهنظری


پيشينهعملي


تجزیهو تحلیل داده ها (موانع موجود در تدریس ریاضی )


1- ديد ونگرش منفی دانش آموزان نسبت به ریاضی


2- عدم توجه به تفاوت های فردی


3-عدماعتماد به نفس و وجود اضطراب در دانش آموزان خصوصا هنگام امتحان


4- عدم مشارکت و فعال بودن دانش آموزان در فرایندتدریس


5- عدماستفاده وتوجه به کاربردهای ریاضی درکتاب های درسی وتدریس


6- عدمتوجه به پیش نیازهای دروس جدید :


7- بالابودن حجم کتاب درسی :


8- عدم انجام ارزشیابی های صحیح :


راهكارهايپيشنهادي :


1- در زنگ رياضي كلاسي شاد وبا نشاط داشته باشيم.


2- به پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداریدانش آموزان توجه كنيم.


3- دركلاس محيطي حمایت کننده به وجود بياوريم تا اعتماد به نفس دانش آموزان افزايش يابد.


4- یادگیریبه بهترین نحو


5-درحل مساله ها به دانش آموزان ياد بدهيم كه بايد قدم به قدم پيش بروند.


6- درنظر گرفتن سیر تفکر دانش آموزان


انتخابراه حل ها :


اعتباربخشی به راه حل ها :


اجرايراه حل ها :


ارزیابیبعد اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح )


نتیجهگیری :


پیشنهادات:


منابع:


پيوستها :


پيوست1


جدولفراواني نمرات رياضي قبل از انجام راه حل (پيوست 3)


نمونهاي از الگوريتم ضرب دو عدد اعشاري (پيوست 4)


آييننامه انجمن دانش آموزان رياضي دان (پيوست 5)


جدولمقايسه فراواني نمرات رياضي بعد از اجراي راه حل (پيوست 7)